Privacyverklaring

1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens al de volgende informatie:

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;
Van Swieten Air Cargo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Swieten Air Cargo
Shannonweg 39
1118 LA Schiphol
Tel: +31 20 752 5095
www.van-swieten.com

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
Neem bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris staat ook voor u klaar om verzoeken om informatie te behandelen, suggesties aan te nemen of klachten af te handelen.

Functionaris voor gegevensbescherming voor Van Swieten Air Cargo:
Luc Bartkowski
Data Protection Officer
[email protected]

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, alsook de rechtsgrond voor de verwerking;
d) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;

Van Swieten Air Cargo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:

 • Ter verbetering van de website, om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en voor de beveiliging van de website. De rechtsgrond hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(f): Van Swieten Air Cargo heeft een gerechtvaardigd belang bij verwerking van persoonsgegevens die u bij of tijdens het bezoek aan onze website verstrekt, inclusief de gegevens die uw web browser tijdens de communicatie naar de website stuurt.
 • Nakoming van een contract: om precontractuele en contractuele redenen hebben wij uw persoonsgegevens nodig zodat wij onze diensten kunnen leveren en de verplichtingen kunnen nakomen die ontstaan als gevolg van de contractuele overeenkomst met u. De rechtsgrond hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(b).
 • Verwerking voor direct marketing doeleinden: Als u een bestaande klant bent bij Van Swieten Air Cargo of een andere entiteit van Deutsche Post AG, of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbriefservices, worden uw adresgegevens (zoals uw naam en adres) verwerkt om met u te kunnen opnemen teneinde u de meest recente informatie te geven over onze aanbiedingen, producten, services, evenals nieuwsberichten.
 • Als u een klant bent bij Van Swieten Air Cargo is de juridische basis voor de hierboven genoemde verwerking is AVG artikel 6 lid 1(f). De verwerking van klantgegevens voor eigen direct marketing-doeleinden wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd voor een rechtmatig belang.
  Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, zijn wij gerechtigd om uw e-mailadres voor dit doeleinde te gebruiken. De juridische basis hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(a).
  In het geval dat u bezwaar aantekent of zich afmeldt voor onze nieuwsbriefservices, worden de respectieve gegevens geblokkeerd, respectievelijk verwijderd en niet meer verwerkt voor dergelijke doeleinden.

e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
Van Swieten Air Cargo zal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet of voor het doel van de overeenkomst is vereist. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat uw adres- en bestelgegevens aan onze leveranciers worden doorgeven wanneer u producten bestelt.

Externe serviceproviders die namens ons gegevens verwerken, zijn contractueel gehouden om strikte vertrouwelijkheid te garanderen zoals vastgelegd in AVG Art. 28. Van Swieten Air Cargo blijft verantwoordelijk om de veiligheid van uw gegevens in dergelijke omstandigheden te waarborgen. De serviceproviders volgen de instructies van DHL, en dit wordt gewaarborgd door technische en organisatorische maatregelen, evenals door middel van steekproeven en controles
Conform het verwerkingsregister/DPR maakt Van Swieten Air Cargo geen gebruik van verwerkers van persoonsgegevens. Plato wordt intern onderhouden door een externe medewerker.

f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.
Het “beleid inzake gegevensprivacy van DPDHL” reguleert de groepsbrede standaarden voor gegevensverwerking, met een speciale nadruk op zogenaamde overdrachten aan derde landen. Dit betreft de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU waar geen toereikend niveau van gegevensbescherming geldt. Voor meer informatie over het “beleid inzake gegevensprivacy van DPDHL” volgt u de volgende koppeling.

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende aanvullende informatie om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang voor het doel noodzakelijk is of wettelijk is bepaald.

b) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

c) wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

d) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt;

Afgezien van het recht om uw gegevens te verkrijgen, hebt u de volgende rechten:
U kunt opvragen welke persoonsgegevens worden opgeslagen.

 • U kunt een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of blokkeren, op voorwaarde dat deze acties wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan bestaande contractuele voorwaarden.
 • U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, in een gestructureerde, veelgebruikte en in machinevorm leesbare indeling te ontvangen.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60, P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag, Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501, [email protected], https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 • Het recht op bezwaar geldt voor alle verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op Art. 6 (1) f) AVG.
 • Om uw recht(en) uit te oefenen verzoeken wij u om een mail te sturen naar: [email protected]

f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Bij Van Swieten Air Cargo wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat personen anderszins in aanmerkelijke mate treft

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.
Bij Van Swieten Air Cargo zijn geen voornemens om persoonsgegevens voor een ander doel te verwerken.
Van Swieten Air Cargo behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van de Van Swieten Air Cargo website gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2019.

Van Swieten Air Cargo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Van Swieten Air Cargo
Shannonweg 39
1118 LA Schiphol
Tel: +31 20 752 5095
www.van-swieten.com
Neem bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris staat ook voor u klaar om verzoeken om informatie te behandelen, suggesties aan te nemen of klachten af te handelen.
Functionaris voor gegevensbescherming voor Van Swieten Air Cargo:
Luc Bartkowski
Data Protection Officer
[email protected]

Doelen en rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens
Van Swieten Air Cargo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en rechtsgronden:

 • Ter verbetering van de website, om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en voor de beveiliging van de website. De rechtsgrond hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(f): Van Swieten Air Cargo heeft een gerechtvaardigd belang bij verwerking van persoonsgegevens die u bij of tijdens het bezoek aan onze website verstrekt, inclusief de gegevens die uw web browser tijdens de communicatie naar de website stuurt.
 • Nakoming van een contract: om precontractuele en contractuele redenen hebben wij uw persoonsgegevens nodig zodat wij onze diensten kunnen leveren en de verplichtingen kunnen nakomen die ontstaan als gevolg van de contractuele overeenkomst met u. De rechtsgrond hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(b).
 • Verwerking voor direct marketing doeleinden: Als u een bestaande klant bent bij Van Swieten Air Cargo of een andere entiteit van Deutsche Post AG, of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbriefservices, worden uw adresgegevens (zoals uw naam en adres) verwerkt om met u te kunnen opnemen teneinde u de meest recente informatie te geven over onze aanbiedingen, producten, services, evenals nieuwsberichten.
  Als u een klant bent bij Van Swieten Air Cargo is de juridische basis voor de hierboven genoemde verwerking is AVG artikel 6 lid 1(f). De verwerking van klantgegevens voor eigen direct marketing-doeleinden wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd voor een rechtmatig belang.
  Als u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, zijn wij gerechtigd om uw e-mailadres voor dit doeleinde te gebruiken. De juridische basis hiervoor is AVG artikel 6 lid 1(a).
  In het geval dat u bezwaar aantekent of zich afmeldt voor onze nieuwsbriefservices, worden de respectieve gegevens geblokkeerd, respectievelijk verwijderd en niet meer verwerkt voor dergelijke doeleinden.

Verstrekking of doorgiftes aan derden
Van Swieten Air Cargo zal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden, tenzij dit door de wet of voor het doel van de overeenkomst is vereist. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat uw adres- en bestelgegevens aan onze leveranciers worden doorgeven wanneer u producten bestelt.
Het “beleid inzake gegevensprivacy van DPDHL” reguleert de groepsbrede standaarden voor gegevensverwerking, met een speciale nadruk op zogenaamde overdrachten aan derde landen. Dit betreft de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU waar geen toereikend niveau van gegevensbescherming geldt. Voor meer informatie over het “beleid inzake gegevensprivacy van DPDHL” volgt u de volgende koppeling.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang voor het doel noodzakelijk is of wettelijk is bepaald.
Uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens
Afgezien van het recht om uw gegevens te verkrijgen, hebt u de volgende rechten:

 • U kunt opvragen welke persoonsgegevens worden opgeslagen.
 • U kunt een verzoek indienen dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of blokkeren, op voorwaarde dat deze acties wettelijk zijn toegestaan en voldoen aan bestaande contractuele voorwaarden.
 • U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, in een gestructureerde, veelgebruikte en in machinevorm leesbare indeling te ontvangen.
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 60, P.O. Box 93374 2509 AJ Den Haag, Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501, [email protected], https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
 • Het recht op bezwaar geldt voor alle verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op Art. 6 (1) f) AVG.
 • Om uw recht(en) uit te oefenen verzoeken wij u om een mail te sturen naar: [email protected]

Aanpassingen van de privacyverklaring
Van Swieten Air Cargo behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring op elk moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van de Van Swieten Air Cargo website gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2019.